o kampanii

Niniejsza strona pszok.wfosigw.torun.pl jest elementem kompleksowej kampanii edukacyjno-informacyjnej w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem punktów selektywnego zbierana odpadów komunalnych (PSZOK) w systemie gospodarowania odpadami, która realizowana jest w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu jako beneficjenta projektu grantowego.

Finansowanie:

Kampania edukacyjno-informacyjna finansowana jest w 85 % ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.2 Gospodarka odpadami oraz w 15 % ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu.

Czas trwania kampanii:

czerwiec 2017 – czerwiec 2018 r.

Grupa docelowa:

mieszkańcy województwa kujawsko – pomorskiego, szczególnie ważną grupę odbiorców stanowią dzieci i młodzież, na wszystkich poziomach edukacji

Cele:

 • zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa,
 • kształtowanie właściwych postaw i wartości,
 • podkreślanie roli zapobiegania/zmniejszenia ilości powstałych i składowanych odpadów (hierarchia postępowania z odpadami),
 • podnoszenie poziomu wiedzy nt. postępowania z odpadami,
 • zwiększenie świadomości mieszkańców nt. roli PSZOK w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • założonym długookresowym celem działania kampanii edukacyjno-informacyjnej jest doprowadzenie do redukcji ilości wytwarzanych odpadów komunalnych i zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie, co bezpośrednio wpłynie na jakość życia wszystkich mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Działania kampanii:

 1. kampania medialna obejmująca:
  1. przygotowanie hasła promocyjnego dla projektu grantowego,
  2. zaproponowanie nazwy i zaprojektowanie postaci bohatera kampanii edukacyjno-informacyjnej,
  3. zaprojektowanie i prowadzenie niniejszej strony internetowej,
  4. produkcję, publikację i promocję (rozpowszechnianie) trzech filmów edukacyjno-informacyjnych,
  5. przygotowanie i przeprowadzenie kampanii w mediach społecznościowych, tzw. Social Media;
 2. konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży;
 3. cztery wydarzenia edukacyjno-informacyjne w formie otwartych imprez plenerowych;
 4. 2-dniowe warsztaty skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej;
 5. 3-dniowy festiwal ekologiczny skierowany do dzieci i młodzieży szkolnej.