o projekcie

Projekt pn. „Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018” jest projektem grantowym realizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.2 -Gospodarka odpadami, Cel – Zwiększony udział odpadów zebranych selektywnie.

Projekt obejmujący swoim zakresem wsparcie 30 Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i będzie realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Zakres rzeczowy projektu realizowany przez Beneficjenta projektu to, m.in.:

  1. działania edukacyjno-informacyjne w zakresie zapobiegania powstawania odpadów skierowane do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego,
  2. zarządzanie obejmujące realizację projektu grantowego zgodnie z założonym celem:
    1. przeprowadzenie naboru grantobiorców – ostatecznych beneficjentów projektu,
    2. podpisanie umów, monitorowanie realizacji zadań grantobiorców, kontrolę realizacji zadań przez grantobiorców.

Natomiast na zakres realizowany przez Grantobiorców składają się:

  1. zadania polegające na budowie/przebudowie/modernizacji lub wyposażeniu/doposażeniu punktów selektywnego zbierania odpadów,
  2. działania informacyjno-promocyjne dotyczące powierzonego grantu.

Wartość projektu to 30 679 839,53 zł, a wkład UE (EFRR) wyniesie do 20 954 036,09 zł.

Wsparcie grantobiorców do 85% kosztów kwalifikowalnych (na budowę nowego PSZOK do 867 000 zł, na modernizację PSZOK do 433 500 zł).

Termin zakończenia realizacji projektu: 2018-06-30

Więcej informacji na stronie http://www.wfosigw.torun.pl/strona-2-fundusze_europejskie.html